Class

電吉他課程


電吉他個人班              2200/4堂課/每堂1小時
電吉他雙人班              1800/4堂課/每堂1小時


木吉他課程

木吉他個人班              2000/4堂課/每堂1小時
木吉他雙人班              1600/4堂課/每堂1小時
木吉他三人班              1200/4堂課/每堂1小時
木吉他團體班              960/4堂課/每堂1小時(寒、暑期開課)

烏克麗麗課程


一對一個人班              2400/4堂課/每堂1小時
一對二雙人班              2000/4堂課/每堂1小時


電貝斯課程

一對一個人班              2400/4堂課/每堂1小時
一對二雙人班              2000/4堂課/每堂1小時


爵士鼓課程

一對一個人班              2200/4堂課/每堂1小時
一對一兒童班              2400/4堂課/每堂1小時
不知自已適合什麼課程嗎

請打真人服務專線:03-9571002